Ouderbijdrage

Dit is een financiële bijdrage van ouders waarmee activiteiten worden betaald die niet door de overheid worden gefinancierd. U kunt dan denken aan activiteiten als: projectweek, open weeksluitingen, sinterklaasfeest, kerstviering, koningsspelen, sportdag, klein schoolreisje, afscheid groep 8 en excursies.

N.B. De kosten van de schoolfotograaf vallen hier niet onder.

De ouderbijdrage wordt van jaar tot jaar door de medezeggenschapsraad vastgesteld op basis van het reglement ouderbijdrage. De medezeggenschapsraad heeft instemming inzake de hoogte en de bestemming van de ouderbijdrage.

De ouderbijdrage heeft betrekking op het gehele schooljaar, lopende van 1 januari tot en met 31 december van het daaropvolgende jaar. Voor de leerlingen die gedurende de loop van het schooljaar tot de school worden toegelaten geldt dat de ouderbijdrage wordt geheven met ingang van het nieuwe kwartaal. Indien een leerling wegens verhuizing de school verlaat dan wordt de bijdrage geheven tot het einde van het desbetreffende kwartaal.

Bedragen ouderbijdrage 2018 - 2019

1 kind op school                                  €  60,00

2 kinderen op school                         €  90,00

3 of meer kinderen op school          €110,00